Algemene voorwaarden

 

Ledverlichting groothandel

 

Artikel 1.             Definities

 1.1.          In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a.      LEDVERLICHTING GROOTHANDEL: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Ledverlichting groothandel, gevestigd aan de Molenstraat 2 te Twello.

b.      klant: het bedrijf dat met LEDVERLICHTING GROOTHANDEL een overeenkomst aangaat;

c.       overeenkomst: de overeenkomst tussen LEDVERLICHTING GROOTHANDEL en de klant.

 

Artikel 2.             Algemeen

 2.1.          Deze algemene voorwaarden is van toepassing op alle overeenkomsten tussen LEDVERLICHTING GROOTHANDEL en de klant.

 2.2.          Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele door de klant gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden en/of condities van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 2.3.          Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden kunnen slechts worden ingeroepen voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 2.4.          Indien van onderhavige algemene voorwaarden wordt afgeweken, kunnen daaraan door de klant geen gevolgen voor de toepassing in het algemeen of in een ander specifiek geven worden verbonden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 2.5.          Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door LEDVERLICHTING GROOTHANDEL vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

 2.6.          Indien LEDVERLICHTING GROOTHANDEL niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat LEDVERLICHTING GROOTHANDEL in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 2.7.          LEDVERLICHTING GROOTHANDEL heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.

 2.8.          Bij onenigheid over de uitleg van onderhavige algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend.

 

Artikel 3.             Aanbod

 3.1.          Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

 3.2.          De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan LEDVERLICHTING GROOTHANDEL opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop LEDVERLICHTING GROOTHANDEL zijn aanbod of offerte baseert. Blijken de door de klant opgegeven eisen en/of specificaties en/of andere gegevens onjuist of niet volledig te zijn, dan kan dat tot extra kosten leiden die aan de klant in rekening worden gebracht.

 3.3.          Kennelijke fouten of vergissingen in folders, aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, e-mailberichten of overige publicaties van LEDVERLICHTING GROOTHANDEL binden LEDVERLICHTING GROOTHANDEL niet.

 3.4.          Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

 3.5.          LEDVERLICHTING GROOTHANDEL kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen in zijn assortiment.

 

Artikel 4.             Totstandkoming van de overeenkomst

 4.1.          Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat LEDVERLICHTING GROOTHANDEL deze schriftelijk heeft bevestigd.

 4.2.          Afspraken en/of overeenkomsten met ondergeschikt personeel van LEDVERLICHTING GROOTHANDEL binden hem niet dan nadat en voor zover LEDVERLICHTING GROOTHANDEL deze schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien LEDVERLICHTING GROOTHANDEL daaraan uitvoering geeft.

 4.3.          Eventuele of beweerde onjuistheden in een bevestiging van LEDVERLICHTING GROOTHANDEL dienen op straffe van verval binnen 3 dagen na datum van de bevestiging door de klant schriftelijk aan LEDVERLICHTING GROOTHANDEL te worden meegedeeld.

 

Artikel 5.             Prijzen

 5.1.          Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 5.2.          Indien na het aanbod en/of na het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, waaronder o.a. begrepen belastingen, accijnzen, invoerrechten en andere heffingen en lasten van overheidswege, valutakoersen, lonen, premies, transportkosten, de prijzen van zaken al dan niet door LEDVERLICHTING GROOTHANDEL van derden betrokken en/of andere factoren, die de prijs van de werkzaamheden c.q. de producten (mede)bepalen, is LEDVERLICHTING GROOTHANDEL gerechtigd de in het aanbod vermelde prijs en/of de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen, zelfs indien de prijswijziging was te voorzien. De klant is te allen tijde aan deze prijswijzigingen gebonden.

 5.3.          LEDVERLICHTING GROOTHANDEL is te allen tijde gerechtigd de kosten van transport in rekening te brengen bij de klant.

 5.4.          LEDVERLICHTING GROOTHANDEL heeft het recht zijn prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

 

Artikel 6.             Aan- en aflevering

 6.1.          Levering geschiedt af magazijn LEDVERLICHTING GROOTHANDEL, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 6.2.          Leverdata worden schriftelijk overeengekomen. Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld. Zij zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van de levertijd geeft de klant nimmer het recht op schadevergoeding noch het recht ontbinding of vernietiging van de overeenkomst te vorderen. Na het verstrijken van de opgegeven levertijden heeft de klant het recht LEDVERLICHTING GROOTHANDEL schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij de klant LEDVERLICHTING GROOTHANDEL een redelijke termijn moet vergunnen om alsnog aan de verplichtingen te voldoen. De klant is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien LEDVERLICHTING GROOTHANDEL in gebreke is in de nakoming van zijn verplichtingen. LEDVERLICHTING GROOTHANDEL is evenwel nimmer schadevergoeding verschuldigd.

 6.3.          In het geval dat een met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van LEDVERLICHTING GROOTHANDEL ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

 6.4.          Indien levering af magazijn LEDVERLICHTING GROOTHANDEL is overeengekomen, geschiedt de levering op het moment dat de producten ten behoeve van de klant zijn afgezonderd.

 6.5.          Indien de klant de gekochte producten niet in ontvangst neemt, dan wel deze niet komt/laat afhalen, staan zij gedurende 3 weken tot zijn beschikking. De producten worden gedurende deze periode voor rekening en risico van de klant opgeslagen. Na 3 weken is LEDVERLICHTING GROOTHANDEL gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, in welk geval LEDVERLICHTING GROOTHANDEL gerechtigd is de geleden en nog te lijden schade op de klant te verhalen.

 6.6.          LEDVERLICHTING GROOTHANDEL is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de levering dat is uitgevoerd.

 

Artikel 7.             Verplichtingen van de klant

 7.1.          De klant draagt er zorg voor dat gegevens die LEDVERLICHTING GROOTHANDEL nodig heeft voor het naar zijn oordeel adequaat uitvoeren van de overeenkomst in de gewenste vorm ter beschikking komen van LEDVERLICHTING GROOTHANDEL.

 7.2.          Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.

 

Artikel 8.             Betaling

 8.1.          Betaling dient zonder korting of verrekening binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden op de door LEDVERLICHTING GROOTHANDEL aangegeven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij tijdige of niet volledige betaling is de klant de wettelijke handelsrente verschuldigd.

 8.2.          LEDVERLICHTING GROOTHANDEL is te allen tijde gerechtigd de bestelling vast te houden en een vooruitbetaling te eisen.

 8.3.          Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is LEDVERLICHTING GROOTHANDEL gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder onder meer begrepen de levering van producten, op te schorten, ook die uit hoofde van andere overeenkomsten, totdat het verschuldigde bedrag is voldaan.

 8.4.          LEDVERLICHTING GROOTHANDEL behoudt zich het recht om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren of na vooruitbetaling te leveren.

 8.5.          Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de klant de wettelijke handelsrente verschuldigd gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt.

 8.6.          Indien LEDVERLICHTING GROOTHANDEL overgaat tot invordering van het aan hem verschuldigde bedrag, dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant.

 8.7.          Door de klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente, en ten slotte tot afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 8.8.          In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van LEDVERLICHTING GROOTHANDEL op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 9.             Reclame

 9.1.          Alle reclames moeten binnen 8 dagen na ontvangst van de producten/factuur schriftelijk bij LEDVERLICHTING GROOTHANDEL zijn ingediend, bij gebreke waarvan de aanspraken op erkenning van de reclame en/of vergoeding van het aangevoerde gebrek zijn vervallen.

 9.2.          Retourzendingen aan LEDVERLICHTING GROOTHANDEL van geleverde producten, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke machtiging en verzend- en/of andere instructies van LEDVERLICHTING GROOTHANDEL. Het transport is voor rekening en risico van de klant.

 9.3.          Geringe afwijkingen in modellen, kleuren, maten of afwerking kunnen nimmer als grond voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst in aanmerking komen, evenmin kunnen deze aangemerkt worden als grond voor een reclame.

 9.4.          Reclames of retourzendingen ontslaan de klant niet van zijn betalingsverplichting jegens LEDVERLICHTING GROOTHANDEL, tenzij hij door LEDVERLICHTING GROOTHANDEL hiervoor is gecrediteerd.

 

Artikel 10.          Garantie

10.1.          LEDVERLICHTING GROOTHANDEL garandeert dat de door hem geleverde producten van deugdelijk materiaal zijn vervaardigd. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door LEDVERLICHTING GROOTHANDEL geleverde producten als gevolg van fabricage- of materiaalfouten, dan zal LEDVERLICHTING GROOTHANDEL kosteloos naar zijn keuze deze gebreken herstellen, doen herstellen of de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar stellen of het betrokken product in zijn geheel vervangen. Voor zover niet anders is overeengekomen geldt deze garantieverplichting gedurende 12 maanden na aflevering. Arbeidsloon, (de-)montage en/of (de-)installatie zijn van deze garantie uitgesloten. Identieke producten die in verschillende productieseries zijn vervaardigd kunnen als gevolg van productietoleranties een minimaal kleurverschil vertonen. Bij een dergelijk minimaal kleurverschil worden de producten geacht aan de specificatie te voldoen. Dit betreft geen gebrek op basis waarvan onder de garantie kan worden geclaimd.

10.2.          LEDVERLICHTING GROOTHANDEL kan als voorwaarde voor de nakoming van de garantieverplichting verlangen dat het voor garantie in aanmerking komende product franco aan hem of aan een door hem op te geven adres wordt toegezonden.

10.3.          Het claimen van garantie ontslaat de klant nimmer van zijn betalingsverplichting jegens LEDVERLICHTING GROOTHANDEL.

10.4.          Een beroep op de garantie wordt afgewezen en klachten over het geleverde product worden niet (verder) in behandeling genomen indien:

a.      het product niet is gebruikt overeenkomstig de gebruiksinstructies;

b.      gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik van het product;

c.       schade aan het product is veroorzaakt door de klant of door derden (vernieling);

d.      het product niet is gebruikt voor het doel waarvoor het product geproduceerd is;

e.      er sprake is van normale slijtage;

f.        de klant en/of derden, die daarvoor geen toestemming van LEDVERLICHTING GROOTHANDEL hebben gekregen, (reparatie)werkzaamheden en/of wijzigingen aan het product hebben uitgevoerd;

g.      de klant onderdelen van het product heeft (laten) vervangen;

h.      gebreken aan het product veroorzaakt zijn door van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, waterschade, ontploffingen, terrorisme, reinigingsmiddelen, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen en weersomstandigheden;

i.        gebreken het gevolg zijn van componenten en/of producten die niet door LEDVERLICHTING GROOTHANDEL zijn geleverd.

 

Artikel 11.          Aansprakelijkheid en verjaring

11.1.          LEDVERLICHTING GROOTHANDEL kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a.      een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15;

b.      enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

11.2.          De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. LEDVERLICHTING GROOTHANDEL is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De klant vrijwaart LEDVERLICHTING GROOTHANDEL tegen alle aanspraken ter zake.

11.3.          In geen geval zal LEDVERLICHTING GROOTHANDEL aansprakelijk zijn voor enige gevolg-, bedrijfs-, verlet- en/of letselschade van (personeel van) de klant of diens afnemers ten gevolge van enig gebrek aan de geleverde producten. De klant staat ervoor in dat hij zich, zijn functionarissen en/of personeel ter zake verzekerd houdt.

11.4.          De klant is gehouden om LEDVERLICHTING GROOTHANDEL te vrijwaren voor iedere aanspraak van derden voor schade aan personen en/of goederen ten gevolge van enig gebrek aan de producten.

11.5.          Indien LEDVERLICHTING GROOTHANDEL op basis van hem op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van een dergelijke recht ten onrechte is geschied, is LEDVERLICHTING GROOTHANDEL niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan.

11.6.          Door LEDVERLICHTING GROOTHANDEL worden geen verzekeringen afgesloten voor enige vorm van schade aan zaken van de klant welke zich onder LEDVERLICHTING GROOTHANDEL bevinden.

11.7.          Indien LEDVERLICHTING GROOTHANDEL naar zijn oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan door zijn leveranciers geïnitieerde recall-acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van eindgebruikers op grond van een gebrek aan geleverde producten, verplicht de klant zich aan zulke maatregelen medewerking te verlenen. LEDVERLICHTING GROOTHANDEL kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de klant lijdt door geïnitieerde recall-acties.

11.8.          LEDVERLICHTING GROOTHANDEL is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

11.9.          Indien de klant wijzigingen aanbrengt of laat aanbrengen aan het product, sluit LEDVERLICHTING GROOTHANDEL iedere aansprakelijkheid uit.

11.10.          LEDVERLICHTING GROOTHANDEL is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig gebruik van het geleverde product.

11.11.          LEDVERLICHTING GROOTHANDEL is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, arbeidslonen, materiaalkosten, transportkosten, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, milieuschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.

11.12.          In die gevallen waarin LEDVERLICHTING GROOTHANDEL aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de dekking van zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, indien en voor zover de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dan van toepassing is. Indien en voor zover de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor bepaalde schade geen dekking geeft, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de netto factuurwaarde van de geleverde producten, waarop de focusaansprakelijkheid betrekking heeft.

11.13.          De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van LEDVERLICHTING GROOTHANDEL.

11.14.          De klant vrijwaart LEDVERLICHTING GROOTHANDEL tegen iedere vordering tot schadevergoeding van derden, ongeacht de oorzaak.

11.15.          Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens LEDVERLICHTING GROOTHANDEL vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens LEDVERLICHTING GROOTHANDEL kan aanwenden.

11.16.          Indien de klant niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens LEDVERLICHTING GROOTHANDEL handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die LEDVERLICHTING GROOTHANDEL daardoor lijdt of heeft geleden.

 

Artikel 12.          Auteursrecht

12.1.          Alle tekeningen, modellen, gebruiksaanwijzingen en ontwerpen, zowel in geheel als in onderdelen, blijven eigendom van LEDVERLICHTING GROOTHANDEL. Namaak en/of gebruik zonder schriftelijke toestemming is verboden. De klant dient de intellectuele eigendomsrechten van LEDVERLICHTING GROOTHANDEL te allen tijde te respecteren.

12.2.          Bij overtreding van het hiervoor omschreven verbod verbeurt de klant ten behoeve van LEDVERLICHTING GROOTHANDEL een dadelijk opvorderbare boete van € 2.000,00 per gebeurtenis, alsmede een dadelijk opvorderbare boete van € 1.000,00 voor elke dag, dat de klant in overtreding is. Voornoemde boete laat onverlet het recht van LEDVERLICHTING GROOTHANDEL om van de klant volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 13.          Eigendomsvoorbehoud

13.1.          De door LEDVERLICHTING GROOTHANDEL geleverde producten blijven het volledig eigendom van LEDVERLICHTING GROOTHANDEL, totdat de klant al hetgeen hij uit deze overeenkomst of andere overeenkomsten, (inclusief eventuele rente, boete en kosten) aan LEDVERLICHTING GROOTHANDEL is verschuldigd, heeft voldaan.

13.2.          De geleverde producten kunnen, zolang geen volledige betaling heeft plaatsgehad, te allen tijde door LEDVERLICHTING GROOTHANDEL worden teruggenomen, terwijl de klant alsdan verplicht zal zijn deze producten terstond op eerste aanmaning voor eigen rekening en risico aan LEDVERLICHTING GROOTHANDEL te retourneren.

13.3.          De klant is niet gerechtigd op welke wijze dan ook over de producten te beschikken op een wijze waardoor het hiervoor gemaakte eigendomsvoorbehoud van LEDVERLICHTING GROOTHANDEL zou worden aangetast. Zo is het LEDVERLICHTING GROOTHANDEL niet toegestaan de producten buiten zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden, bezwaren, verpanden of anderszins in de macht van derden te brengen. Het is de klant echter niet toegestaan de producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden op het moment dat door de klant surséance van betaling is gevraagd of de klant in staat van faillissement is verklaard.

13.4.          De klant dient de producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust afgescheiden van de overige producten op te slaan, dit om in staat te zijn de producten van LEDVERLICHTING GROOTHANDEL te blijven onderscheiden.

13.5.          Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk LEDVERLICHTING GROOTHANDEL daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van LEDVERLICHTING GROOTHANDEL.

13.6.          De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan LEDVERLICHTING GROOTHANDEL toekomende rechten onverlet.

 

Artikel 14.          Annulering

14.1.          Indien de klant een gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan wel een overeenkomst ontbindt, is hij gehouden aan LEDVERLICHTING GROOTHANDEL alle met het oog op de uitvoering van deze order respectievelijk overeenkomst gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag, ingekochte materialen e.d.) te vergoeden, alles onverminderd het recht van LEDVERLICHTING GROOTHANDEL op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering respectievelijk ontbinding voortvloeiende schade.

 

Artikel 15.          Overmacht

15.1.          Van overmacht aan de zijde van LEDVERLICHTING GROOTHANDEL is onder andere sprake indien LEDVERLICHTING GROOTHANDEL verhinderd wordt zijn verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oproer, oorlog en oorlogsgevaar, rellen, terrorisme, brand, diefstal, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, internetstoring, stroomstoring, storing in het e-mailverkeer, bedrijfsstoring, in- en uitvoerbelemmeringen, werkstaking, blokkades, transportmoeilijkheden, virusinfectie of computervredebreuk door derden.

15.2.          Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een leverancier van LEDVERLICHTING GROOTHANDEL.

15.3.          LEDVERLICHTING GROOTHANDEL heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat LEDVERLICHTING GROOTHANDEL zijn verbintenis had moeten nakomen.

15.4.          Voor zover LEDVERLICHTING GROOTHANDEL ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is LEDVERLICHTING GROOTHANDEL gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

15.5.          Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan zal LEDVERLICHTING GROOTHANDEL de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

Artikel 16.          Opschorting en ontbinding

16.1.          LEDVERLICHTING GROOTHANDEL is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst LEDVERLICHTING GROOTHANDEL ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.

16.2.          LEDVERLICHTING GROOTHANDEL is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.

16.3.          Voorts is LEDVERLICHTING GROOTHANDEL bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

16.4.          LEDVERLICHTING GROOTHANDEL is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.

16.5.          Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van LEDVERLICHTING GROOTHANDEL op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien LEDVERLICHTING GROOTHANDEL de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

16.6.          LEDVERLICHTING GROOTHANDEL behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 17.          Geheimhouding

17.1.          Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

17.2.          Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak LEDVERLICHTING GROOTHANDEL gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en LEDVERLICHTING GROOTHANDEL zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is LEDVERLICHTING GROOTHANDEL niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 18.          Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1.          Op alle overeenkomsten welke door LEDVERLICHTING GROOTHANDEL worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

18.2.          De rechtbank Gelderland te Zutphen is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen die niet in der minne beslecht kunnen worden, met dien verstande dat LEDVERLICHTING GROOTHANDEL te allen tijde ertoe gerechtigd is om gerechtelijke stappen te nemen of een procedure aan te spannen tegen de klant via enige andere bevoegde rechtbank.